Athena (now Josie)

Athena’s (now know as Josie) family sent us these wonderful photos with her friend Lucy:

Athena